Begroting 2020

P3 Economie

3.4 Economische promotie

Wat gaan we daarvoor doen ?    

3.4 Economische promotie

Belangrijkste ontwikkelingen 2020

Belangrijkste resultaten 2020

Verwacht groei van het aantal internationale toeristen

Versterkte concurrentiekracht Voorschoten

Onderzoek naar de mogelijkheden voor een toeristisch informatiepunt in Museum Voorschoten

Toelichting

Verwachte groei van het aantal internationale toeristen
Nederland verwacht een groei van het aantal internationale toeristen. Dit vraagt om een aanpak, waarbij het doel is dat alle Nederlanders profiteren van toerisme, dus zowel bewoners, bezoekers als bedrijven. Toerisme wordt steeds meer gezien als een middel om bij te dragen aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken die invloed hebben op onze welvaart en ons welzijn. Het gaat om het in stand houden en kwaliteitsverbetering van (centrum)voorzieningen en groengebieden, het creëren van werkgelegenheid en het versterken van de concurrentiekracht en het Vestigingsklimaat.

Versterkte concurrentiekracht Voorschoten
Om de concurrentiekracht van Voorschoten te vergroten en te zorgen dat Voorschotenaren profijt hebben van toerisme worden samen met de Marketingstichting, ondernemers en (regio)partners uitvoeringsafspraken gemaakt. Er wordt ingezet op een toename van verblijfsduur van bezoekers, een toename van het aantal banen in de toeristische branche en een toename van toeristische bestedingen door de regionale samenwerking voort te zetten en te versterken.

Onderzoek naar de mogelijkheden voor een toeristisch informatiepunt in Museum Voorschoten
Om de maatschappelijke waarde van het museum en het profijt van toerisme te vergroten wordt samen met Museum Voorschoten en de marketingstichting onderzocht of en onder welke voorwaarden een toeristisch informatiepunt in het museum kan worden gerealiseerd.

x € 1.000
Lasten € -95
Baten € 159
Saldo € 63