Begroting

Toelichting meerjarenperspectief

Tabel 55

Programma's

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

bedragen x € 1.000,-

2020

2021

2022

2023

( "-"= nadeel /"+"= voordeel )

baten

lasten

saldo

baten

lasten

saldo

baten

lasten

saldo

baten

lasten

saldo

P0 Bestuur en ondersteuning

39.295

-13.880

25.416

39.568

-14.170

25.398

39.246

-14.280

24.965

39.675

-14.234

25.441

P1 Veiligheid

190

-2.045

-1.856

190

-2.060

-1.870

190

-2.060

-1.870

190

-2.060

-1.870

P2 Verkeer en vervoer

139

-3.322

-3.182

139

-3.550

-3.411

139

-3.573

-3.434

139

-3.585

-3.445

P3 Economie

226

-388

-162

226

-278

-52

199

-252

-53

199

-252

-53

P4 Onderwijs

264

-1.570

-1.307

264

-1.567

-1.303

264

-1.564

-1.300

264

-1.561

-1.297

P5 Sport, cultuur en recreatie

262

-5.632

-5.369

251

-4.273

-4.022

251

-4.268

-4.017

251

-4.266

-4.015

P6 Sociaal Domein

5.148

-19.783

-14.635

5.148

-19.477

-14.330

5.148

-19.376

-14.228

5.148

-19.106

-13.958

P7 Volksgezondheid en milieu

6.943

-6.653

289

6.563

-6.621

-58

6.639

-6.589

51

6.630

-6.607

24

P8 Wonen en bouwen

3.819

-4.856

-1.037

3.111

-4.285

-1.173

1.185

-2.343

-1.158

1.104

-2.241

-1.137

Saldo van baten en lasten

56.286

-58.129

-1.843

55.460

-56.281

-821

53.261

-54.305

-1.044

53.600

-53.911

-311

Mutaties reserves

P0 Bestuur en ondersteuning

265

0

265

250

0

250

250

0

250

0

0

0

P2 Verkeer en vervoer

262

0

262

416

0

416

416

0

416

416

0

416

P3 Economie

110

0

110

0

0

0

0

0

0

0

0

0

P5 Sport, cultuur en recreatie

1.057

-92

965

57

-36

21

57

-20

37

57

-20

37

P6 Sociaal Domein

919

0

919

562

0

562

637

0

637

16

0

16

P7 Volksgezondheid en milieu

65

0

65

0

0

0

0

0

0

0

0

0

P8 Wonen en bouwen

40

0

40

58

0

58

58

0

58

58

0

58

Totaal mutaties reserves

2.718

-92

2.625

1.343

-36

1.306

1.418

-20

1.397

547

-20

526

Resultaat

59.003

-58.221

782

56.803

-56.317

486

54.678

-54.325

353

54.147

-53.931

216

Per saldo laat de begroting meerjarig na mutaties over de reserves een resultaat zien van:

  • 2020: € 782.367
  • 2021: € 485.557
  • 2022: € 352.881
  • 2023: € 215.680

De hierboven genoemde resultaten zijn inclusief incidentele baten en lasten. Om de structurele sluitendheid van de (meerjaren)begroting te berekenen worden de resultaten geschoond voor de factor incidenteel. Hiervoor zijn eerst de incidentele baten en lasten inzichtelijk gemaakt. Zie hiervoor bijlage 'Incidentele baten en lasten.

Op basis van de onderstaande tabel wordt aangetoond dat de begroting 2020 en de meerjarenraming 2021-2023, conform uitgangspunten in het BBV, structureel in evenwicht zijn. Dit houdt in dat de structurele lasten kunnen worden gedekt met structurele baten. Indien dit niet het geval zou zijn, zou de kans groot zijn dat er op termijn een begrotingstekort ontstaat. De huidige ramingen tonen aan dat dit risico op dit moment niet aan de orde is.

Tabel 56 structureel begrotingsresultaat

Presentatie Structureel begrotingssaldo 

2020

2021

2022

2023

( Bedragen x € 1.000

Saldo baten en lasten 

-1.844

-820

-1.044

-310

Saldo toevoegingen en onttrekkingen reserves

2.626

1.306

1.397

526

Begrotingssaldo

782

486

352

216

Waarvan incidentele baten en lasten ( saldo) 

282

152

352

0

Structureel begrotingssaldo

500

333

0

216

Voor een uitgebreide toelichting op de incidentele baten en lasten wordt verwezen naar de bijlage "Incidentele baten en lasten".

Reservemutaties
In de begroting 2020 zijn de volgende reservemutaties opgenomen:
( + = onttrekking uit reserve; - = toevoeging aan reserve)

Tabel 57

Progr.

Omschrijving (bedragen * € 1,000)

2020

2021

2022

2023

0

RIF bijdrage

250

250

250

0

0

Vpb-heffing

15

0

0

0

2

Knooppunt Voorschoten

15

15

15

15

2

Herinrichting Leidseweg Noord

4

4

4

4

2

Vlietwijk wegen

80

80

80

80

2

Vlietwijk openbare verlichting

16

16

16

16

2

Voorstraat openbare verlichting

100

0

0

0

2

Fietsenstalling Station De Vink

46

0

0

0

2

Rijnlandroute

0

300

300

300

3

Economische agenda LR/economie 071

40

0

0

0

3

Beeldkwaliteitsplan

50

0

0

0

3

Digitalisering

20

0

0

0

5

Zwembad het Wedde

1.000

0

0

0

5

Kunstgrasvelden

-92

-36

-20

-20

5

Onderlaag kunstgrasveld MHC

10

10

10

10

5

Toplaag kunstgrasveld V'97

37

37

37

37

5

Onderlaag kunstgrasveld V'97

3

3

3

3

5

Toplaag handbalveld HVV

6

6

6

6

6

Brede welzijnsorganisatie

75

0

0

0

6

Langer thuis wonen

75

75

0

0

6

Beschermd wonen

50

50

0

0

6

Preventieve begeleiding statushouder

50

0

0

0

6

Jeugdhulp

653

421

621

0

6

Buurthuis Vlietwijk

16

16

16

16

7

Coördinatie Energietransitie

30

0

0

0

7

Verduurzaming Dobbewijk

15

0

0

0

7

Faciliteren duurzame initiatieven

20

0

0

0

8

Nakomende werkzaamheden Dobbewijk

8

8

8

8

8

GREX DVC

27

50

50

50

8

Gebiedsprofielen

5

0

0

0

Totaal

2.625

1.306

1.397

526

ga terug