Begroting 2020

Bedrijfsvoering

In de paragraaf bedrijfsvoering licht het gemeentebestuur het voorgenomen beleid toe op het gebied van de PIOFACH-taken. PIOFACH staat voor personeel, informatievoorziening, organisatie,  financiën, automatisering, communicatie en huisvesting. Globaal gezegd zijn het de taken die nodig zijn om de gemeente als organisatie te laten functioneren.

In Voorschoten zijn de bedrijfsvoeringstaken belegd bij de gemeenschappelijke regeling Werkorganisatie Duivenvoorde (WODV). De gemeente als organisatie heeft deze taken daardoor niet meer zelf in huis. Het bestuur van de WODV is verantwoordelijk voor de bedrijfsvoeringstaken. Uit oogpunt van transparantie vindt de verantwoording hierover plaats in de paragraaf bedrijfsvoering van de werkorganisatie.

Voorschoten betaalt jaarlijks aan de WODV de volgende bijdragen:

Tabel 48

Programma*

2020

2021

2022

2023

P0 Bestuur en ondersteuning

8.197.360

8.249.372

8.277.536

8.384.720

P1 Veiligheid

449.323

444.046

444.046

444.046

P2 Verkeer en vervoer

840.316

840.062

840.062

840.062

P3 Economie

152.556

152.452

152.452

152.452

P4 Onderwijs

185.635

184.980

184.980

184.980

P5 Sport, cultuur en recreatie

1.203.200

1.203.200

1.203.200

1.203.200

P6 Sociaal Domein

1.293.020

1.293.020

1.293.020

1.293.020

P7 Volksgezondheid en milieu

1.376.539

1.376.539

1.376.539

1.376.539

P8 Wonen en bouwen

1.498.343

1.490.338

1.490.334

1.490.334

Totaal

15.196.292

15.234.009

15.262.169

15.369.353

*      gebaseerd op de begroting

2020 van de WODV

De bijdrage aan de WODV vanuit het programma bestuur en ondersteuning is relatief hoog ten opzichte van de overige programma's. Dit wordt met name veroorzaakt door de kosten op het taakveld 0.4 overhead (€ 7,0 miljoen) in programma 0.

ga terug