Begroting

Toelichting baten en lasten

Tabel 54

Programma

Rekening

Begroting

Begroting

bedragen x € 1.000,-

2018

2019

2020

"-"= nadeel / "+"= voordeel

baten

lasten

saldo

baten

lasten

saldo

baten

lasten

saldo

P0 Bestuur en ondersteuning

39.421

-12.590

26.831

38.604

-14.553

24.052

39.295

-13.880

25.416

P1 Veiligheid

148

-1.808

-1.660

190

-1.870

-1.680

190

-2.045

-1.856

P2 Verkeer en vervoer

148

-2.596

-2.448

164

-3.261

-3.097

139

-3.322

-3.182

P3 Economie

181

-331

-150

226

-443

-216

226

-388

-162

P4 Onderwijs

104

-1.771

-1.667

235

-1.793

-1.558

264

-1.570

-1.307

P5 Sport, cultuur en recreatie

502

-5.272

-4.769

525

-5.271

-4.746

262

-5.632

-5.369

P6 Sociaal Domein

5.681

-18.288

-12.607

5.054

-19.924

-14.870

5.148

-19.783

-14.635

P7 Volksgezondheid en milieu

6.788

-6.522

266

6.589

-6.526

63

6.943

-6.653

289

P8 Wonen en bouwen

1.036

-3.910

-2.874

1.565

-2.659

-1.093

3.819

-4.856

-1.037

Saldo van baten en lasten

54.009

-53.088

920

53.152

-56.300

-3.148

56.286

-58.129

-1.843

Onttrekking aan reserves

1.948

-

-

4.676

-

-

2.718

-

-

Toevoeging aan reserves

-

-973

-

-

-2.411

-

-

-92

-

Mutaties reserves

-

-

975

-

-

2.264

-

-

2.625

Geraamde resultaat

55.956

-54.061

1.895

57.828

-58.711

-883

59.003

-58.221

782

Per saldo geeft 2020 na mutaties over de reserves een resultaat te zien van € 782.367

ga terug