Begroting 2020

Overzicht baten en lasten per taakveld

Programma:P0 Bestuur en ondersteuning

Begroting 2020

Begroting 2020

Begroting 2020

Saldo van baten en lasten per taakveld

Baten

Lasten

Saldo

0.1 Bestuur

165.600

-3.194.926

-3.029.326

0.2  Burgerzaken

285.734

-694.600

-408.866

0.3  Beheer overige gebouwen en gronden

43.430

-342.955

-299.525

0.4  Overhead

20.000

-7.790.657

-7.770.657

0.5  Treasury

1.368.129

-654.941

713.188

0.61 OZB Woningen

5.796.052

-248.834

5.547.218

0.62 OZB Niet-Woningen

1.020.280

-45.979

974.301

0.64 Belastingen overig

1.316.568

-93.614

1.222.954

0.7  Alg uitk. & ov. uitk. gemeentefonds

29.169.150

0

29.169.150

0.8  Overige baten en lasten

110.271

-798.112

-687.841

0.9  Vennootschapsbelasting (VpB)

0

-15.088

-15.088

0.10 Mutaties reserves

0

-1

-1

0.11 Resultaat rekening Baten en Lasten

0

-1

-1

Saldo van baten en lasten programma

39.295.214

-13.879.708

25.415.506

Programma:P1 Veiligheid

Begroting 2020

Begroting 2020

Begroting 2020

Saldo van baten en lasten per taakveld

Baten

Lasten

Saldo

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

112.900

-1.494.880

-1.381.980

1.2 Openbare orde en veiligheid

77.015

-550.553

-473.538

Saldo van baten en lasten programma

189.915

-2.045.433

-1.855.518

Programma:P2 Verkeer en vervoer

Begroting 2020

Begroting 2020

Begroting 2020

Saldo van baten en lasten per taakveld

Baten

Lasten

Saldo

2.1 Verkeer en vervoer

126.300

-3.265.472

-3.139.172

2.2 Parkeren

12.932

-43.422

-30.490

2.5 Openbaar vervoer

0

-12.631

-12.631

Saldo van baten en lasten programma

139.232

-3.321.525

-3.182.293

Programma:P3 Economie

Begroting 2020

Begroting 2020

Begroting 2020

Saldo van baten en lasten per taakveld

Baten

Lasten

Saldo

3.1 Economische ontwikkeling

0

-241.330

-241.330

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

0

0

0

3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen

67.065

-50.980

16.085

3.4 Economische promotie

158.783

-95.464

63.319

Saldo van baten en lasten programma

225.848

-387.774

-161.926

Programma:P4 Onderwijs

Begroting 2020

Begroting 2020

Begroting 2020

Saldo van baten en lasten per taakveld

Baten

Lasten

Saldo

4.1 Openbaar basisonderwijs

12.000

-158.127

-146.127

4.2 Onderwijshuisvesting

42.400

-752.275

-709.875

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

209.464

-660.031

-450.567

Saldo van baten en lasten programma

263.864

-1.570.433

-1.306.569

Programma:P5 Sport, cultuur en recreatie

Begroting 2020

Begroting 2020

Begroting 2020

Saldo van baten en lasten per taakveld

Baten

Lasten

Saldo

5.1 Sportbeleid en activering

0

-179.416

-179.416

5.2 Sportaccommodaties

48.189

-1.854.695

-1.806.506

5.3 Cultuurpresentatie,-prod.en-particip

60.870

-252.950

-192.080

5.4 Musea

0

-10.168

-10.168

5.5 Cultureel erfgoed

25.645

-216.100

-190.455

5.6 Media

68.864

-382.302

-313.438

5.7 Openbaar groen, (openlucht)recreatie

58.812

-2.735.982

-2.677.170

Saldo van baten en lasten programma

262.380

-5.631.613

-5.369.233

Programma:P6 Sociaal Domein

Begroting 2020

Begroting 2020

Begroting 2020

Saldo van baten en lasten per taakveld

Baten

Lasten

Saldo

6.1  Samenkracht en burgerparticipatie

362.670

-1.888.584

-1.525.914

6.2  Wijkteams

7.772

-513.963

-506.191

6.3  Inkomensregelingen

4.597.777

-6.228.668

-1.630.891

6.4  Begeleide participatie

0

-211.960

-211.960

6.5  Arbeidsparticipatie

0

-1.285.534

-1.285.534

6.6  Maatwerkvoorzieningen (WMO)

0

-858.248

-858.248

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

168.227

-2.783.594

-2.615.367

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

3.161

-4.741.513

-4.738.352

6.81 Geëscaleerde zorg 18+

8.100

-168.171

-160.071

6.82 Geëscaleerde zorg 18-

0

-1.102.342

-1.102.342

Saldo van baten en lasten programma

5.147.707

-19.782.577

-14.634.870

Programma:P7 Volksgezondheid en milieu

Begroting 2020

Begroting 2020

Begroting 2020

Saldo van baten en lasten per taakveld

Baten

Lasten

Saldo

7.1 Volksgezondheid

109.527

-1.533.816

-1.424.289

7.2 Riolering

2.805.978

-1.786.336

1.019.642

7.3 Afval

3.718.459

-2.475.657

1.242.802

7.4 Milieubeheer

0

-528.172

-528.172

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

308.696

-329.461

-20.765

Saldo van baten en lasten programma

6.942.660

-6.653.442

289.218

Programma:P8 Wonen en bouwen

Begroting 2020

Begroting 2020

Begroting 2020

Saldo van baten en lasten per taakveld

Baten

Lasten

Saldo

8.1 Ruimtelijke ordening

0

-658.883

-658.883

8.2 Grondexploitatie (niet bedr.terrein)

3.203.808

-3.311.813

-108.005

8.3 Wonen en bouwen

615.077

-885.591

-270.514

Saldo van baten en lasten programma

3.818.885

-4.856.287

-1.037.402

Reserves

Onttrekking

Toevoeging

Mutaties

P0 Bestuur en ondersteuning

265.088

0

265.088

P2 Verkeer en vervoer

261.705

0

261.705

P3 Economie

110.000

0

110.000

P5 Sport, cultuur en recreatie

1.057.159

-92.322

964.837

P6 Sociaal Domein

919.186

0

919.186

P7 Volksgezondheid en milieu

65.000

0

65.000

P8 Wonen en bouwen

39.638

0

39.638

Mutaties reserves

2.717.776

-92.322

2.625.454

Geraamde resultaat

59.003.481

-58.221.114

782.367

ga terug