Begroting 2020

Recapitulatie

Tabel 6 Recapitulatie

Programma's

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

bedragen x € 1.000,-

2020

2021

2022

2023

"-"=nadeel/"+"= voordeel )

baten

lasten

saldo

baten

lasten

saldo

baten

lasten

saldo

baten

lasten

saldo

  P0 Bestuur en ondersteuning

605

-5.005

-4.400

568

-5.419

-4.851

550

-5.476

-4.926

515

-5.323

-4.807

  P1 Veiligheid

190

-2.045

-1.856

190

-2.060

-1.870

190

-2.060

-1.870

190

-2.060

-1.870

  P2 Verkeer en vervoer

139

-3.322

-3.182

139

-3.550

-3.411

139

-3.573

-3.434

139

-3.585

-3.445

  P3 Economie

67

-388

-321

67

-278

-211

40

-252

-212

40

-252

-212

  P4 Onderwijs

264

-1.570

-1.307

264

-1.567

-1.303

264

-1.564

-1.300

264

-1.561

-1.297

  P5 Sport, cultuur en recreatie

262

-5.632

-5.369

251

-4.273

-4.022

251

-4.268

-4.017

251

-4.266

-4.015

  P6 Sociaal Domein

5.148

-19.783

-14.635

5.148

-19.477

-14.330

5.148

-19.376

-14.228

5.148

-19.106

-13.958

  P7 Volksgezondheid en milieu

6.943

-6.653

289

6.563

-6.621

-58

6.639

-6.589

51

6.630

-6.607

24

  P8 Wonen en bouwen

3.819

-4.856

-1.037

3.111

-4.285

-1.173

1.185

-2.343

-1.158

1.104

-2.241

-1.137

  Totaal programma's

17.437

-49.254

-31.817

16.301

-47.530

-31.229

14.406

-45.501

-31.095

14.282

-45.000

-30.718

Algemene dekkingsmiddelen

38.829

-1.043

37.786

39.139

-974

38.165

38.835

-999

37.835

39.298

-999

38.299

Overhead

20

-7.791

-7.771

20

-7.751

-7.731

20

-7.779

-7.759

20

-7.886

-7.866

Heffing vennootschapsbelasting

0

-15

-15

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Onvoorzien

0

-26

-26

0

-26

-26

0

-26

-26

0

-26

-26

Saldo van baten en lasten

56.286

-58.129

-1.843

55.460

-56.281

-821

53.261

-54.305

-1.044

53.600

-53.911

-311

Mutaties reserves

2.718

-92

2.625

1.343

-36

1.306

1.418

-20

1.397

547

-20

526

Geraamde resultaat

59.003

-58.221

782

56.803

-56.317

486

54.678

-54.325

353

54.147

-53.931

216

* De Algemene dekkingsmiddelen (taakveld 0.5, 0.61, 0.62, 0.64, 0.7 en taakveld 3.4, de overhead (taakveld 0.4), de heffing vennootschapsbelasting (taakveld 0.9) en het bedrag voor onvoorzien (taakveld 0.8 alleen bedrag onvoorzien) zijn in deze tabel apart zichtbaar gemaakt en met regels onder het totaal van programma's opgenomen. De bedragen van deze taakvelden horen bij programma 0 en programma 3 en zijn in deze tabel anders dan in de overige tabellen in deze begroting in mindering gebracht op de bedragen in te tabelregel van programma 0 en programma 3.

ga terug