Begroting 2020

Nieuw beleid per programma

Tabel 58

Bedragen * € 1.000,-/ "-"= nadeel, "+"= voordeel)

Nieuw beleid ( kadernota 2020)

2020

2021

2022

2023

Programma 0 Bestuur en ondersteuning 

Kostendekkende huren 

-211

-211

-211

-211

Burgerparticipatie 

-101

Programma 1 Veiligheid

Uitbreiding BOA-capaciteit

-140

-140

-140

-140

Programma 2 Verkeer en vervoer

Bijdrage fietsenstalling de Vink 

-46

Openbare verlichting Voorstraat 

-100

Programma 3 Economie 

Uitvoeringsmaatregelen Beeldkwaliteitsplan 

-50

centrum Voorschoten 

Digitalisering 

-20

Programma 4 Onderwijs

Integraal huisvestingsplan 

pm.

pm.

pm.

pm.

Kostendekkende huren

29

29

29

29

Programma 5 Sport, cultuur en recreatie 

Kostendekkende huren 

88

88

88

88

Zwemmen in Voorschoten 

0

-85

-85

-85

Zwemmen in Voorschoten ( instellen voorziening )

-1.000

Programma 6 Sociaal Domein 

Minimabeleid 

-77

-77

-77

-77

Kostendekkende huren

94

94

94

94

Programma 7 Volksgezondheid en milieu

Verduurzaming Dobbewijk/ faciliteren duurzame

-35

initiatieven

Programma 8 Wonen en bouwen

Opstellen gebiedsprofielen 

-5

Intratuin/ Segaarterrein 

pm. 

Totaal 

-1.574

-302

-302

-302

Besluiten over het op te nemen nieuwe beleid in de voorliggende begroting hebben in het kader van het integrale afwegingsmoment in de kadernota plaatsgevonden. Hierboven een weergave hiervan (exclusief de dekking)

ga terug