Begroting 2020

P7 Volksgezondheid en milieu

P7 Volksgezondheid en milieu

Wat willen we bereiken ?

Inwoners zijn zich bewust van hun gezondheid en de effecten van een gezonde leefstijl

Vermindering van de hoeveelheid restafval

Een duurzame leefomgeving en versterking van de milieukwaliteiten van de leefomgeving;

Voorschoten creëert een gezonde leefomgeving voor haar inwoners

Wat gaan we daarvoor doen ?                                                              

x € 1.000
Lasten € -6.653.442
Baten € 6.942.660
Saldo € 289.218
ga terug