Begroting 2020

Onderhoud kapitaalgoederen

De kapitaalgoederen binnen de gemeente zoals wegen, riolering, groen en gebouwen- vertegenwoordigen een waarde van circa 260 miljoen euro. De diverse kapitaalgoederen zijn onderdeel van de taakvelden 2.1 Verkeer en vervoer, 5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie en 7.2 Riolering. Het beleidsmatige deel van vastgoed staat beschreven onder 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden.

Voor het goed functioneren van de samenleving is het noodzakelijk dat de gemeente haar eigendommen in goede staat onderhoudt. In samenwerking met betrokken partijen streven wij naar een aantrekkelijke en groene leefomgeving en gemeentelijke gebouwen die optimaal de maatschappelijke functies faciliteren. In samenhang met ruimtelijke ontwikkelingen wordt hier invulling aangegeven. De kapitaalgoederen worden beheerd op basis van beheerplannen en worden onderhouden op een beeldkwaliteitsniveau C.

Doelstellingen

  1. Duurzame inrichting

Wij streven naar een inrichting van de leefomgeving die aansluit bij de samenleving en inspeelt op klimaatontwikkelingen en een circulaire economie. Hier dragen wij aan bij door waar mogelijk materialen toe te passen die over de gehele levensduur berekend de laagste milieubelasting hebben. Zo neemt onder andere het areaal led-verlichting van de openbare verlichting toe met
2% naar 40%. Verder wordt ingezet op het uitbreiden van het areaal groen en het vergroten van de biodiversiteit bij nieuwe aanplant van groen.

  1. Duurzaam beheer

Om efficiënt en effectief te beheren is het noodzaak dat er actuele informatie over de kapitaalgoederen beschikbaar is. In 2020 wordt ingezet om actuele data te verkrijgen. Verder wordt gewerkt aan het inlopen van onderhoudsachterstanden bij openbare verlichting en wegen. Voor een groot aantal kapitaalgoederen wordt het beheerplan in 2020 geactualiseerd.

Duurzaam beheer draagt bij aan een fijne leefomgeving, wat het woongenot van onze inwoners en de aantrekkelijkheid voor de vestiging van bedrijven vergroot. De uitdaging is om een leefomgeving te krijgen die inspeelt op ontwikkelingen en aansluit bij de behoeften en ambities in Voorschoten. Op kleine schaal is hier de afgelopen jaren invulling aan gegeven onder de naam “Meedoen met Groen”. Hierbij zijn verschillende initiatieven in de leefomgeving gefaciliteerd, wat de komende jaren wordt voorgezet en uitgebreid. Op een grote schaal wordt hier de komende jaren vorm aan gegeven door het integraal gebiedsgericht werken (IGW) waardoor de betrokkenheid en waardering van de leefomgeving wordt verhoogd.    

Beheerplannen
Het beheer en onderhoud is gebaseerd op door de gemeenteraad vastgestelde beheerplannen. In de beheerplannen is opgenomen hoe het reguliere en periodieke onderhoud plaatsvindt. Voor alle beheerplannen geldt sinds 2018 het kwaliteitsniveau C of een equivalent hiervan. Kwaliteitsniveau C houdt een sobere kwaliteit in waarbij de veiligheid is gewaarborgd en kapitaalvernietiging wordt voorkomen. In 2020 worden de beheerplannen herzien.

Beheerplan

Kwaliteits-
niveau

Areaalgegevens

Toelichting

Bruggen
2016-2020

C

107 stuks

Van het areaal voldoet 83% aan kwaliteitsniveau C. Het uitgangspunt is het waarborgen van de functionaliteit en de veiligheid te garanderen.

Groen 2016-2020

C

groen: circa 101 ha
bomen: 11.225 stuks

Het gehele groenareaal voldoet aan het kwaliteitsniveau C. De uitgangspunten hierbij zijn het waarborgen van de functionaliteit en veiligheid van het groen en het zelfbeheer te stimuleren.

Integraal waterketenplan
2019-2023
(IWKP)

basis

riool: circa 144 km
gemalen: 100 stuks

Instandhouding : status areaal

85 % voldoende
15 % onvoldoende

Wateroverlast: Maatregelen om water op straat tegen te gaan worden in beeld gebracht bij de integrale gebiedsgerichte aanpak.

Grondwater: Bij de uitvoering van de werkzaamheden bij de Leidseweg Noord worden maatregelen genomen om de overlast van grondwater tegen te gaan.
Het grondwatermeetnet wordt gekoppeld aan een digitaal platform, waarmee de data van het grondwaterpeil geregistreerd en grafisch zichtbaar wordt.

Data op orde: In 2020 en 2021 worden inspecties uitgevoerd zodat in 2022 de beheerdata actueel zijn.

Vervanging : In het IWKP is opgenomen dat er in de periode 2019-2023 8 km vrij-vervalriolering wordt vervangen.

Openbare verlichting
2016-2020

C

circa 4.400 stuks

Van het areaal voldoet circa 90% aan het kwaliteitsniveau C.
Onder het kwaliteitsniveau scoren voornamelijk oude lichtmasten die de komende jaren vervangen worden. Het gaat o.a. om de vervanging van lichtmasten in Adegeest, Centrum, Nassauwijk, Leidseweg Noord en Piet Heinlaan.
Het onderhoud van de openbare verlichting is erop gericht om de bedrijfszekerheid te waarborgen en het areaal veilig en duurzaam in stand te houden. Bij de vervanging wordt standaard gebruik gemaakt van LED-armaturen en cradle-to-cradle materiaal.

Spelen 2016-2020

C

393 stuks

Het areaal is op orde. Bij vervanging worden de speelplekken integraal per plek opgepakt. De focus ligt op het realiseren van centrale uitdagende speelplekken met speciale aandacht voor jongeren. Hier wordt in samenwerking met jongeren en partners ingezet op goede sportfaciliteiten en chill-plekken in de gemeente.

Tractie  

sober

20 motorrijvoertuigen

De gemeente beschikt over een groot aantal tractiemiddelen die beschikbaar gesteld zijn aan de WODV. Deze voertuigen worden ingezet voor het beheer van de leefomgeving, afvalinzameling, toezicht en facilitaire zaken.  

Het waarborgen van de continuïteit van de bedrijfsvoering en het verduurzamen van het wagenpark zijn de uitgangspunten voor het onderhoud en vervanging van de tractiemiddelen.

Vastgoed

sober

- Maatschappelijk & commercieel 13
- Sport & bewegen 5
- Eigen huisvesting 5
- Woningen 3
- Bijzondere objecten 6
- Panden die worden afgestoten 3

Voor het vastgoed is nog geen vastgesteld beheerplan. Vanwege het groot aantal vastgoed gerelateerde ontwikkelingen en uitdagingen waar de gemeente voor staat is er voor gekozen om het beheerplan voor te leggen aan de raad nadat de uitgangspunten voor de diverse panden zijn bepaald in het integraal accommodatiebeleid.

Voor 2020 wordt daarom gewerkt met een jaarplan. Bij panden waar ontwikkelingen zijn voorzien wordt geen planmatig onderhoud uitgevoerd. Indien besloten wordt om deze panden aan te houden betekent dit dat er extra onderhoud uitgevoerd moet worden om deze panden weer op een sober niveau te brengen.

Verkeersregel-installaties
2016-2020

C

12 stuks

Het gehele areaal is op orde en voorzien van led-verlichting. De uitgangspunten zijn het waarborgen van de bedrijfszekerheid en een duurzame instandhouding.

Water 2016-2020

-

circa 22,4 km

De status van het areaal is grotendeels op orde. De financiële middelen voor het onderhoud aan watergangen zijn beperkt. Er wordt ingezet op het duurzaam in stand houden van de waterbouwkundige kunstwerken en de watergangen op diepte houden.

Wegen 2016-2020

C

circa 1,09 km

Van het areaal voldoet 96% aan het kwaliteitsniveau C. Met het uitvoeren van de werkzaamheden in de integrale gebiedsgerichte projecten wordt dit percentage verder verhoogd. Het uitgangspunt is om de functionaliteit en veiligheid van de wegen te waarborgen.

Wegmeubilair
2016-2020

C

Circa 8.335  stuks

Het waarborgen van de functionaliteit van verkeersborden, hekwerken en fietsvoorzieningen en palen is het uitgangspunt.

Uitdagingen en risico’s

Ontwikkelingen
Er is een groot aantal ontwikkelingen waar de gemeente invulling aan moet geven die een grote impact hebben op de leefomgeving en de daarbij behorende kapitaalgoederen. Zoals onder andere de energietransitie, circulaire economie, klimaatadaptatie en de Omgevingswet. Het integraal gebiedsgericht werken is een eerste aanzet om bij werkzaamheden in de leefomgeving integraal de afweging te maken hoe op deze ontwikkelingen ingespeeld kan worden.  

Integraal gebiedsgericht werken betekent dat wij in staat zijn alle aspecten die van invloed zijn op de leefomgeving te overzien en dat je met elkaar optrekt om de uitdagingen aan te gaan. Dit doen wij met bewoners, ondernemers, instellingen en ander partners in een gebied. Deze aanpak sluit daarmee aan bij de aankomende Omgevingswet.

Van een gebied worden de kansen en knelpunten in beeld gebracht, waarna transparant de afweging plaats vindt wat wel en niet wordt opgepakt. Het uitgangspunt is een fijne leefomgeving behouden of creëren. Door deze aanpak wordt ook inzichtelijk hoe het geld wordt ingezet om bij te dragen aan de verschillende doelen.

In Voorschoten zijn Adegeest en het Centrum de eerste wijken waar gestart wordt met integraal gebiedsgericht werken. Er is gekozen om met deze wijken te starten vanwege de onderhoudsopgave die er voor deze wijken is. Naast de gebieden die integraal gebiedsgericht worden opgepakt, blijven er ook onderhoudsopgaven die individueel worden uitgevoerd.  

Vastgoedportefeuille
De gemeente staat voor diverse vraagstukken op verschillende beleidsterreinen zoals woningbouw, verduurzaming, het faciliteren van diverse maatschappelijk taken en het verenigingsleven. Deze uitdagingen vragen samen om een integraal perspectief, wat tot uiting moet komen in een integraal accommodatiebeleid. Een aantal gemeentelijke panden zijn onderdeel van een (gebieds)ontwikkeling.

In het jaarplan 2020 voor het planmatig onderhoud van de gemeentelijke panden, is voor deze panden alleen rekening gehouden met een budget voor calamiteiten. Indien besloten wordt om deze panden alsnog aan te houden betekent dit dat er een inhaalslag nodig is in het onderhoud. De gemeentewerf aan de Koninklijke Marinelaan staat al vele jaren op de nominatie om af te stoten waardoor hier sprake is van een grote achterstand in het onderhoud. Bij dit pand bestaat het risico dat gedurende het jaar maatregelen nodig zijn om het pand in gebruik te kunnen houden.

Voor het gemeentehuis en de voormalige jongerencentrum was vanuit het herstelplan Voorschoten bepaald dat deze afgestoten zouden worden. De afgelopen jaren is in deze panden daardoor geen planmatig onderhoud uitgevoerd. In 2020 worden deze panden in regulier onderhoud genomen waardoor hier extra onderhoudsmaatregelen noodzakelijk zijn om deze panden weer op een sober onderhoudsniveau te brengen.

Herijking beheerplannen
In 2020 wordt een groot aantal beheerplannen geactualiseerd. Hierin ligt onder andere de uitdaging om de beheerplannen aan te laten sluiten bij de Omgevingswet.  

Ook ligt er een grote opgave om de kosten niet te hard te laten stijgen. In de grond-, weg- en waterbouw zijn de prijzen de afgelopen jaren met 15 tot 20 % gestegen. Daarnaast neemt het beheerareaal geleidelijk toe door de uitbreiding met woningbouw.

Budgettair kader

Tabel 37 Exploitatiebudgetten

Kapitaalgoed

2020

2021

2022

2023

Toelichting

Bruggen

125

127

128

130

Reinigingen, schilderen, herstelwerkzaamheden en inspecties

Groen

876

882

882

882

Onderhoud beplanting, bomen, maaien gras, verwijderen onkruid en zwerfvuil, herstellen en vervanging van beplanting en bomen

Openbare verlichting

492

391

391

391

Verhelpen storingen, reparaties, reinigen en schilderen

Riolering (IWKP)

1.421

1.452

1.446

1.470

Reparaties, verhelpen storingen, reiniging en inspecties

Spelen

218

218

218

218

Veiligheidscontroles, reparaties en onderhoud

Tractie

642

674

664

651

Belastingen, verzekeringen, brandstof en onderhoud

Vastgoed

2.900

1.445

1.434

1.405

Dagelijks onderhoud, elektra, water (1 mln dotatie zwembad 2020)

Verkeersregelinstallaties

150

150

150

150

Verhelpen storingen, reparaties, reinigen en schilderen

Water

520

475

475

485

Maaien en krozen, baggeren, reparaties beschoeiingen

Wegen

1.123

1.222

1.244

1.257

Herstelwerkzaamheden asfalt, bestrating, markeringen en inspecties

Wegmeubilair

61

61

61

61

Reinigen, herstellen en vervanging

x € 1.000 (incl. dotatie voorziening en kapitaallasten, excl. interne uren)

Tabel 38 Investeringen

Kapitaalgoed

2020

2021

2022

2023

Bruggen

57

57

57

57

Riolering (IWKP)

2.945

2.195

1.015

1.615

Tractie

296

130

30

148

Verduurzaming vastgoed

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Water

-

-

-

-

Waterbouwkundige kunstwerken (IWKP)

150

150

150

150

Wegen

-

685

420

125

x € 1.000

Tabel 39 Onttrekkingen voorzieningen

Kapitaalgoed

2020

2021

2022

2023

Bruggen

50

45

80

70

Openbare verlichting

260

110

80

70

Spelen

160

100

195

330

Verkeersregelinstallaties

15

55

80

65

Water

-

-

-

-

Wegen

1.150

1.010

295

825

x € 1.000

ga terug