Begroting

Meerjarenbeeld 2020-2023

De gemeente Voorschoten heeft een structureel sluitende begroting voor de komende jaren.

Het meerjarenbeeld start met de begrotingspositie zoals vermeld in de kadernota 2020. In de raadsvergadering van 18 juli 2019 bent u ook geïnformeerd over de gevolgen van de door het Rijk uitgebrachte meicirculaire 2019. Na deze raadsvergadering hebben zich ook ( financiële) ontwikkelingen voorgedaan die verwerkt zijn in deze begroting. Daarnaast is ook de uitwerking van het coalitieakkoord voor zover mogelijk verwerkt in deze begroting.
Hieronder treft u het meerjarenbeeld aan van de begroting 2020 aan. Alle jaren tonen een positief saldo.

Tabel 53

Ontwikkelingen meerjarenbegroting 2020-2023

( bedragen x € 1.000/ "-"=nadeel, "+"= voordeel)

Omschrijving/ Jaar 

2020

2021

2022

2023

Vastgestelde programma begroting 2019-2022

599

747

319

857

Totaal door de raad vastgestelde begrotingswijzigingen 2019

-214

-75

-43

-80

- Voorjaarsnota 2019 structurele doorwerking 

48

48

48

48

- Totaal wijzigingen Kadernota incl. nieuw beleid ( tabel x)

-819

-799

-767

-1132

Uitgangssaldo begroting 2020-2023

-386

-79

-443

-307

- Meicirculaire 2019

208

67

-65

7

- Ontwikkeling kapitaallasten incl. instellen restwaardesystematiek

829

786

805

466

- Stelpost Uitkomst onderzoek Jeugdzorg

342

346

- CAO ontwikkeling 6,25%

-41

-263

-263

-263

- IWKP 2019-2023

-213

-121

-80

-71

- Kostendekkendheid riool

213

121

80

71

- Kostendekkendheid afval

201

- Diverse kleine wijzigingen 

-28

-26

-24

-34

BEGROTINGSSALDO 2020-2023

782

485

352

216

w.v. Incidenteel

282

152

352

0

w.v. Structureel 

500

333

0

216

De raadsbesluiten zijn verwerkt tot en met de raadsvergadering van 11 juli 2019. De in kaart gebrachte ontwikkelingen na de kadernota laten voor 2020 een saldo zien van € 782.367.

ga terug