Begroting 2020

Algemene uitkering uit het gemeentefonds

 
Tabel 61

Onderdeel A - Inkomstenmaatstaven

Maatstaf

2020

2021

2022

2023

1a Waarde woningen eigenaren

-3.140.392

-3.162.434

-3.183.961

-3.206.122

1c Waarde niet-woningen eigenaren

-327.099

-327.099

-327.099

-327.099

1f Waarde niet-woningen gebruikers (onder aftrek amendement De Pater)

-239.586

-239.586

-239.586

-239.586

Subtotaal

-3.707.076

-3.729.118

-3.750.646

-3.772.806

Onderdeel B - Uitgavenmaatstaven waarop de uitkeringsfactor van toepassing is

Maatstaf

2020

2021

2022

2023

3a Eén-ouder-huishoudens

587.551

594.727

559.110

560.875

3b Huishoudens

1.039.375

1.046.527

1.053.769

1.061.012

3c Eenpersoonshuishoudens

174.408

174.983

174.847

174.645

3d Eenpersoonshuishoudens 65 t/m 74 jaar

10.649

11.027

11.027

11.020

3e Eenpersoonshuishoudens 75 t/m 84 jaar

40.834

42.210

42.210

42.184

3f Eenpersoonshuishoudens 85 jaar en ouder

48.005

49.658

49.658

49.628

3g Eenouderhuishoudens met 2 of meer kinderen

394.741

398.739

365.172

365.219

3h Ouders met langdurig psychisch medicijngebruik

875.248

875.841

796.736

795.075

3i-2 Medicijngebruik met drempel

1.238.857

1.267.286

1.274.744

1.281.357

4a Inwoners: jongeren < 18 jaar (vanaf uitkeringsjaar 2019)

3.907.031

3.899.293

3.674.771

3.666.272

4b Inwoners < 65 jaar

79.608

82.487

82.398

82.293

5 Inwoners: ouderen > 64 jaar

607.824

622.211

636.250

650.317

5a Inwoners: ouderen > 74 en < 85 jaar

42.172

53.217

57.185

60.676

5b Inwoners: ouderen 65 t/m 74 jaar

568

611

607

607

5c Inwoners: ouderen 85 jaar en ouder

165

179

183

188

7 Lage inkomens

81.538

81.923

82.228

82.533

7c-2 Lage inkomens (drempel) (vanaf UJR 2016, miv septembercirc. 2016)

1.051.678

1.055.127

1.056.035

1.056.727

7d-2 Huishoudens met laag inkomen 65 t/m 74 jaar

32.100

33.214

33.147

33.075

7e-2 Huishoudens met laag inkomen 75 t/m 84 jaar

83.787

86.722

86.578

86.376

7f-2 Huishoudens met laag inkomen 85 jaar en ouder

69.318

71.702

71.539

71.447

7g-2 Jeugdigen in gezinnen met armoederisico

114.501

114.608

104.257

104.041

7h-2 Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen (huishoudens)

-1.213.934

-1.231.429

-1.134.330

-1.142.976

7i-2 Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen (huishoudens met kinderen)

-1.224.003

-1.232.807

-1.127.540

-1.128.127

7j-2 Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen (65 t/m 74 jaar)

59.958

62.448

62.353

62.882

7k-2 Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen (75 t/m 84 jaar)

156.638

163.196

163.836

164.356

7l-2 Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen (85 jaar en ouder)

129.765

135.114

135.561

136.133

8a Bijstandsontvangers (vanaf UJR 2016)

677.164

667.206

676.453

690.679

8b Loonkostensubsidie

11.655

11.655

11.655

11.655

8c-2 Bijstandshuishoudens met minderjarige kinderen

68.211

68.027

63.206

64.626

8d Bijstandsontvangers eenouderhuishoudens

153.884

148.595

137.993

141.214

8e Re-integratie klassiek

86.707

86.666

86.628

86.592

11a Uitkeringsontvangers (vanaf UJR 2016)

92.800

92.400

92.771

93.344

11b-2 Uitkeringsontvangers minus bijstandsontvangers

809.985

816.640

759.638

759.691

11c-2 Wajong

186.848

187.938

187.680

187.299

12 Minderheden

387.528

387.552

387.552

387.552

13 Klantenpotentieel lokaal

933.341

940.559

946.760

953.004

14 Klantenpotentieel regionaal

117.894

118.543

118.991

119.416

15j Basisonderwijsleerlingen met leerlingengewicht 0,3

-68.745

-69.282

-63.374

-63.408

15k Basisonderwijsleerlingen met leerlingengewicht 1,2

-85.322

-85.971

-78.637

-78.679

16 Oppervlakte land

45.659

45.659

45.659

45.659

18 Oppervlakte land * bodemfactor gemeente

30.799

30.799

30.799

30.799

19 Oppervlakte binnenwater

1.672

1.672

1.672

1.672

1e OZB waarde niet-woningen

78.873

78.873

78.873

78.873

2 Inwoners

4.083.101

4.112.489

4.144.386

4.172.329

21 Oppervlakte bebouwing

60.566

60.566

60.566

60.566

22 Oppervlakte bebouwing woonkernen * bodemfactor woonkernen

321.152

321.152

321.152

321.152

22a Oppervlakte bebouwing woonkern

226.142

226.142

226.142

226.142

23 Oppervlakte bebouwing buitengebied * bodemfactor buitengebied

6.161

6.161

6.161

6.161

23a Oppervlakte bebouwing buitengebied

7.685

7.685

7.685

7.685

24b-2 Woonruimten (vanaf UJR 2016, miv septembercirc. 2016)

656.243

660.748

665.309

669.871

25b-2 Woonruimten (vanaf UJR 2016, miv septembercirc. 2016) * bodemfactor woonkernen

613.769

617.982

622.249

626.515

29 Historische woningen in bewoonde oorden 1930

27.968

27.968

27.968

27.968

31a ISV (a) stadsvernieuwing

1.641

1.641

1.641

1.641

31b ISV (b) herstructurering

2.218

2.218

2.218

2.218

32b-2 Omgevingsadressendichtheid (vanaf UJR 2016, miv septembercirc. 2016)

1.239.859

1.256.119

1.274.753

1.293.531

34 Oeverlengte * bodemfactor gemeente

12.808

12.808

12.808

12.808

35a Oeverlengte * bodemfactor gemeente * dichtheidsfactor

186.942

188.217

189.499

190.788

36 Meerkernigheid

9.070

9.070

9.070

9.070

36a Kernen met 500 of meer adressen

60.290

60.318

60.311

60.302

37 Meerkernigheid * bodemfactor buitengebied

15.027

15.027

15.027

15.027

38 Bedrijfsvestigingen

203.646

203.646

203.646

203.646

39 Vast bedrag

249.615

250.071

250.071

250.062

Subtotaal

19.901.241

20.026.371

19.897.313

19.995.300

Onderdeel C - Uitkeringsfactor (uf)

Jaren

2020

2021

2022

2023

Uitkeringsfactor

1,606

1,607

1,612

1,628

Subtotaal (B x C (=uf))

31.961.393

32.182.378

32.074.468

32.552.349

Onderdeel D - Uitgavenmaatstaven waarop de uitkeringsfactor niet van toepassing is

Maatstaf

2020

2021

2022

2023

56d Suppletie-uitkering integratie sociaal domein

-8.692

-8.692

-8.692

-8.692

Subtotaal

-8.692

-8.692

-8.692

-8.692

Onderdeel E - Integratie- en decentralisatieuitkeringen waarop de uitkeringsfactor niet van toepassing is

Maatstaf

2020

2021

2022

2023

170 Decentralisatie provinciale taken vergunningverlening, toezicht en handhaving (DU)

10.215

10.215

10.215

10.215

205 Voorschoolse voorziening peuters (DU)

37.757

37.757

37.757

37.757

223 Armoedebestrijding kinderen (DU)

85.402

85.402

85.402

85.402

262 Schulden en armoede (DU)

21.068

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

320 Verhoging taalniveau statushouders (DU)

29.629

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Subtotaal

184.071

133.374

133.374

133.374

Onderdeel F - 3 D’s in het sociaal domein

Maatstaf

2020

2021

2022

2023

260 Participatie (IU)

141.128

145.975

158.933

171.854

261 Voogdij/18+ (IU)

468.375

468.375

468.375

468.375

Subtotaal

609.503

614.350

627.308

640.229

Onderdeel G - Aanvullingen van de gebruiker

Aanvullingen v/d gebruiker

2020

2021

2022

2023

Vrijval BCF cf realisatie 2017

40.000

40.000

40.000

40.000

Maatschappelijke begeleiding statushouders

82.950

82.950

82.950

82.950

Jeugdhulp, extra middelen voortgezet na 2021

342.194

345.591

Subtotaal

122.950

122.950

465.144

468.541

Totaal

29.162.149

29.315.242

29.540.957

30.012.995

Functie 921 Gemeentefonds

28.552.646

28.700.892

28.913.649

29.372.766

Functie 923 Sociaal Domein

609.503

614.350

627.308

640.229

ga terug