Begroting 2020

Incidentele baten en lasten

Om te kunnen beoordelen of de begroting materieel in evenwicht is ( structurele lasten worden door structurele baten afgedekt) moeten de incidentele baten en lasten inzichtelijk worden gemaakt.

Onder de lasten en baten die in dit overzicht moeten worden opgenomen, vallen o.a.:

 • bijzondere baten a.g.v. verkoop van gemeentelijke eigendommen
 • Verkoop tafelzilver
 • incidentele bouwleges
 • extra afschrijvingen t.l.v. de exploitatie
 • extra dotaties aan voorzieningen o.a. voor onderhoud
 • investeringen met maatschappelijk nut die ten laste van een reserve komen (onder de activeringsgrens)
 • dotaties en onttrekkingen aan de concernreserve
 • baten en lasten ten gevolge van incidenteel nieuw beleid
 • voor- en nadelige afwikkelingsverschillen voorgaande dienstjaren
 • eenmalige subsidies
 • herstel van schade aan gemeentelijke eigendommen

In de tabellen hierna treft u de incidentele baten en lasten die zijn opgenomen in de begroting 2020 en een berekening van het structureel begrotingsresultaat.

Tabel 64

Programma/ Omschrijving

Lasten

Baten 

+/+ is voordeel (bedragen * € 1.000)

2020

2021

2022

2023

2020

2021

2022

2023

0. Bestuur en ondersteuning 

VPB-heffing

-15

Dekking Jeugd

Dekking Jeugd

-269

-269

-269

Burgerparticipatie

-101

2. Verkeer en vervoer

Bijdrage fietsen stalling Vink 

-46

Dotatie voorziening openbare verlichting

-100

3. Economie

Economische agenda Leidse regio

-40

Beeldkwaliteitsplan

-50

Digitalisering 

-20

5. Sport, cultuur en recreatie 

Dotatie onderhoudsvoorziening Zwemmen in Voorschoten

-1.000

6. Sociaal Domein

Brede welzijnsorganisatie

-75

Langer thuis wonen 

-75

-75

Beschermd wonen 

-50

-50

Preventieve begeleiding statushouders

-50

Dekking Jeugd

7. Volksgezondheid en milieu 

Coördinatie energietransitie

-30

Verduurzaming Dobbewijk/ faciliteren duurzame initiatieven

-35

8. Wonen en bouwen 

Gebiedsprofielen 

-5

Totaal Incidenteel 

-1.961

-394

-269

0

Mutaties reserves

Dekking Concern reserve 

1.276

Dekking Egalisatie reserve Sociaal Domein

903

546

621

Dekking Bestemmingsreserve Reserve Duurzaamheid

65

Totaal incidenteel 

-1.961

-394

-269

0

2.244

546

621

0

Saldo incidentele baten en lasten

283

152

352

0

Tabel 65

Structureel begrotingsresultaat ( bedragen * € 1.000)

2020

2021

2022

2023

Begrotingssaldo vóór dekking 

        782

        486

        353

         215

Dekking opgenomen in begroting 

-

-

-

-

1. Saldo begroting 

782

486

353

216

Waarvan incidentele dekking uit reserves 

2.244

546

621

0

Waarvan incidentele baten 

0

0

0

0

Waarvan incidentele lasten

-1.961

-394

-269

0

2. Saldo incidentele posten 

283

152

352

0

3. Structureel resultaat (1-/-2)

500

333

0

215

Uit de tabel 'Structureel begrotingsresultaat' kan worden geconcludeerd dat de structurele lasten gedekt worden door structurele baten en de meerjarenbegroting 2020 structureel in evenwicht is.

ga terug