Begroting 2020

Grondbeleid

Inleiding
Deze paragraaf beschrijft de visie van de gemeente op het grondbeleid in relatie tot de doelstellingen die in deze begroting zijn opgenomen, en de wijze waarop het grondbeleid ten uitvoer wordt gebracht. Ook de actuele ontwikkelingen komen aan bod.

De gemeente Voorschoten laat ruimte voor initiatieven vanuit de markt, maar indien een sterkere grondpositie onontbeerlijk is, voor een sterke regierol, zal zij gericht strategische (grond)aankopen doen. Faciliterend waar kan en actief grondbeleid waar nodig.

Grondbeleid
Het grondbeleid wordt uitgevoerd aan de hand van de Nota Grondbeleid.
De Nota Grondbeleid schetst de uitgangspunten van het te voeren grondbeleid van de gemeente Voorschoten. Het beschrijft onder andere de diverse grondbeleidsinstrumenten die de gemeente tot haar beschikking heeft en er worden concrete grondbeleidskeuzes gemaakt. Ook geeft het richtlijnen voor het “in de markt zetten” van in exploitatie te brengen gronden. De methoden van prijsbepaling voor de toekomstige functie van de te verkopen grond staan beschreven, met als doel een marktconforme prijs.
Dit alles heeft tot doel het voeren van een transparant en eenduidig grondbeleid.

Grondexploitaties

Uitgangspunt van de gemeente Voorschoten is dat het saldo van (individuele) grondexploitaties minimaal nul moet zijn. Opbrengsten en tekorten uit grondexploitaties komen ten gunste respectievelijk ten laste van de concernreserve. Naar verwachting is in 2020 één grondexploitatie (grex) actief: de Duivenvoordecorridor.

Planresultaat Grondexploitatie
De gemeentelijke grondexploitaties worden minimaal één keer per jaar geactualiseerd en wel ten tijde van de vaststelling van de jaarrekening.

In het afgelopen jaar was het rentepercentage vastgesteld op 2,82%. Als gevolg van uitgangspunten in de BBV-regelgeving (Besluit Begroting en Verantwoording) mag het te hanteren rentepercentage namelijk niet meer bedragen dan de werkelijke rente. De rente wordt per 1-1-2019 (met terugwerkende kracht) gesteld op 1,1%.

De disconteringsvoet bij grondexploitaties die sluiten op een negatief saldo dienen gelijk te worden gesteld aan het maximale meerjarige streefpercentage van de Europese Centrale Bank voor de inflatie binnen de Eurozone. Derhalve is deze op 2,0% gesteld.

Tabel 49

Gehanteerde parameters

2020 e.v.

Rente: Lasten & Baten

1,10%

Index: Opbrengstenstijging*

0,00%

Index: Kostenstijging

1,50%

Disconteringsvoet

2,00%

* Alleen gebied Noortveer kent nog een opbrengstenstijging van 1,0%,

de resterende opbrengsten zijn inmiddels contractueel vastgelegd.

De tabel (hierna) laat het planresultaat zien in het jaar van afsluiten van de grondexploitatie. De resultaten van de grondexploitaties wordt verwerkt na afsluiting van de grondexploitatie in de jaarcijfers van dat jaar. Voor negatieve planresultaten heeft dit geen effect op het jaarrekeningresultaat, omdat hiervoor al een (verlies)voorziening is getroffen.

Tabel 50

Planresultaten Duivenvoordecorridor

1-1-2019

2020

2021

2022

2023

31-12-2024

Op eindwaarde 

€ -1.405.000

Op contante waarde

€ -1.248.000

Grondexploitatie Duivenvoorde Corridor (grex DVC)
De grex DVC is de enige nog lopende grex waarop actief grondbeleid wordt gevoerd. Jaarlijks wordt deze grex met bijbehorende risico’s geactualiseerd. Het verwachte verlies van de grex bedraagt per 2019 € 1.248.000 op saldo contante waarde d.d. 1-1-2019, waar voor een gelijk bedrag de verliesvoorziening DVC is gevormd. De risico’s die voor deze grex zijn voorzien, worden geïdentificeerd en gekwantificeerd, voor 2019 hebben deze een gewogen effect van € 1.795.700. Ter dekking van deze risico’s is de risicoreserve DVC ingesteld. Zowel de verliesvoorziening als de risicoreserve worden aangepast wanneer uit de jaarlijkse actualisatie van de grex wijzigingen naar voren komen. Deze wijzigingen worden verrekend met de concernreserve.

ga terug