Begroting 2020

P3 Economie

3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen

Wat gaan we daarvoor doen ?    

3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen

Belangrijkste ontwikkelingen 2020

Belangrijkste resultaten 2020

Op dit taakveld zijn geen beleidsmatige ontwikkelingen van toepassing

Toelichting

Wij hechten grote waarde aan een goed ondernemersklimaat in Voorschoten. In 2019 zijn we daarom gestart met het proactief accountmanagement voor bedrijven. Dit is een trendbreuk met het verleden waar wij veel passiever opereerden. In de huidige situatie zijn bedrijfscontactfunctionarissen het eerste aanspreekpunt voor ondernemers(verenigingen). Zij bezoeken bedrijven om proactief vragen op te halen en inzicht te verkrijgen over trends en ontwikkelingen in verschillende bedrijfssectoren. Hierdoor kunnen wij sneller en beter anticiperen op ontwikkelingen en willen we komen tot verbetering van onze dienstverlening.

Met een Bedrijven Investeringszone BIZ en een ondernemersfonds wordt collectief bijgedragen aan een aantrekkelijke en veilige (bedrijfs)omgeving. Voor de Dobbewijk is er sinds 1 januari 2017 een BIZ-overeenkomst. Indien er voldoende draagvlak is wordt deze regeling ook ingezet voor andere gebieden.

x € 1.000
Lasten € -51
Baten € 67
Saldo € 16