Begroting 2020

Subsidies

Uitgangspunten subsidies 2020
Met ingang van 2020 treedt het nieuwe subsidiebeleid in werking zoals dat is vastgesteld in de raadsvergadering van 13 juni 2019. In de begroting voor het jaar 2020 zijn de volgende bedragen opgenomen, waarvoor subsidies beschikt kunnen worden:

Tabel 62

Onderdeel subsidieplan 2020-2023

Begroot budget

Subsidieplafond vastgesteld

Thema 1: Welzijn

€  1.210.000,-

Ja

Thema 2: Bibliotheekvoorziening

€    322.705,-

Ja

Thema 2: Vluchtelingenwerk

€      27.202,-

Nee

Thema 2: Lokale Omroepactiviteiten

€      15.451,-

Nee

Thema 2: Reddingswerk

€        1.221,-

Ja

Thema 2: Preventie jeugdcriminaliteit

€        6.994,-

Ja

Thema 2: Discriminatievoorziening

€        8.011,-

Ja

Thema 3 Cultuur, cultureel erfgoed, sport en scouting

€    143.419,-

Ja

Subsidieplafonds
Het college heeft voor het overgrote deel van de subsidies subsidieplafonds bepaald om de uitgaven ook juridisch te limiteren. De subsidiebudgetten waarvoor geen plafond is vastgesteld, worden bepaald op basis van wettelijke richtlijnen of worden anderszins beïnvloed van buitenaf. Hierbij moet - binnen de financiële kaders over de begroting - afgeweken kunnen worden van het hier opgenomen subsidiebudget.
Voor wat betreft de verdeling van subsidies binnen de thema’s is bepaald dat verstrekking van subsidie plaatsvindt zoals verwoord in het Subsidieplan 2020-2023, totdat het voor de betrokken subsidie vastgestelde subsidieplafond is bereikt.

Rapportage via jaarrekening
De  rapportage over de beschikte subsidies wordt opgenomen in  de jaarrekening over 2020. Ook zal bij die rapportage over 2020 gerapporteerd worden over de bijdrage aan de maatschappelijke doelen, zoals die in het subsidiebeleid zijn opgenomen.
Over de subsidies over het jaar 2019 wordt eveneens in de jaarrekening van dat jaar gerapporteerd.

ga terug