Begroting 2020

P3 Economie

Financiën

Tabel 12

Programma: P3 Economie

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

( "-"= nadeel / "+"= voordeel ) bedragen x € 1.000

2018

2019

2020

2021

2022

2023

3.1 Economische ontwikkeling

Baten

0

0

0

0

0

0

Lasten

-204

-287

-241

-131

-131

-131

Saldo

-204

-287

-241

-131

-131

-131

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

Baten

0

0

0

0

0

0

Lasten

-3

0

0

0

0

0

Saldo

-3

0

0

0

0

0

3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen

Baten

63

67

67

67

40

40

Lasten

-102

-51

-51

-51

-25

-25

Saldo

-39

16

16

16

15

15

3.4 Economische promotie

Baten

118

159

159

159

159

159

Lasten

-22

-105

-95

-95

-95

-95

Saldo

97

55

63

63

63

63

Totaal baten

181

226

226

226

199

199

Totaal lasten

-331

-443

-388

-278

-252

-252

Saldo van baten en lasten

-150

-216

-162

-52

-53

-53

Onttrekking reserves

42

133

110

0

0

0

Toevoeging reserves

0

0

0

0

0

0

Mutaties reserves

42

133

110

0

0

0

Geraamde resultaat

-107

-83

-52

-52

-53

-53

Toelichting op verschillen groter dan € 50.000 tussen de begroting 2019 en 2020

Taakveld 3.1
In de begroting 2020 is éénmalig € 20.000 geraamd voor de ontwikkeling van een strategie ter verbetering van de digitale bereikbaarheid. Deze maatregel wordt gedekt door een onttrekking uit de concernreserve (Voordeel / Nadeel).
In 2019 wordt er gezamenlijk met ondernemers een beeldkwaliteitsplan voor het centrum van Voorschoten opgesteld om daarmee de beoogde kwalitatieve uitstraling van het centrum vast te leggen. Hiervoor zijn in de begroting van 2019 middelen beschikbaar gesteld van € 17.500. Dit leidt tot een voordeel ten opzichte van de begroting 2019.
Daarnaast zal het beeldkwaliteitsplan ook leiden tot maatregelen in de Schoolstraat zoals eenduidige uitstallingen en reclame-uitingen. Voor het deel van de maatregelen die voor rekening van de gemeente komen is in de begroting 2020 éénmalig € 50.000 beschikbaar gesteld en gedekt uit de concernreserve (Voordeel / Nadeel).
In de begroting 2019 is éénmalig budget geraamd voor de uitvoering van het kwaliteitsimpuls centrum ter hoogte van € 93.000. Dit wordt gedekt door een onttrekking uit de concernreserve en leidt tot een verschil in de baten en lasten ten opzichte van de begroting 2020 (Voordeel / Nadeel). Ten behoeve van de balans tussen woonkwaliteit en centrumfunctie zijn in de begroting 2019 éénmalig middelen geraamd wat tot een voordeel in de begroting 2020 leidt.