Begroting

Uitgangspunten

De basis voor de begroting 2020 vormen de begroting 2019 en de financiële gevolgen uit de voorjaarsnota die doorwerken in het meerjarenbeeld. Daarnaast zijn enkele algemene uitgangspunten toegepast.
De algemene uitgangspunten die zijn toegepast bij de begroting 2020 worden in de onderstaande tabel weergegeven:

Tabel 52

Onderwerp

Begroting 2020

Begroting 2019

Salarissen
Op 28 juni 2019 is een principeakkoord over de nieuwe cao voor gemeentepersoneel bereikt. De cao heeft een looptijd van 24 maanden en loopt van 1 januari 2019 tot 1 januari 2021. Op basis van het principeakkoord wordt uitgegaan van een structureel effect van 6,25% per 2021, waarbij het effect voor 2020 5% bedraagt (3,25% 2019 +1,75% 2020).

1,75%

3,25%

Leveringen derden
Het indexpercentage voor prijsstijgingen is gebaseerd  op het niveau van de geharmoniseerde consumentenprijsindex (hicp) uit het Centraal Economisch Plan 2019 van het CPB. Voor 2020 bedraagt deze 1,4%. In de kadernota is motie 106 overgenomen met betrekking tot de indexatie van de begroting. In de kadernota is aangegeven de verhoging van de lasten in de gemeentelijke begroting als gevolg van de indexatie ingezet zijn ter dekking van de ontwikkeling van de CAO. Daarmee is er wel geïndexeerd maar is er in de 'geest' van de motie gehandeld.

1,4%

2,3%

Subsidies
Voor de gesubsidieerde instellingen gaan wij uit van de in de begroting aanwezige meerjarige taakstelling op de subsidies. Het financieel effect daarvan is al verwerkt in het meerjarenbeeld. Om die reden vindt er op dit moment dan ook geen indexatie plaats.

Conform subsidieplan
2020

0%

Verbonden partijen
Voor de verbonden partijen en deelnemingen gaan wij in de kadernota uit van de ingediende begrotingen. Wij gaan er overigens van uit dat ook de verbonden partijen zich sterk maken voor verlaging van de bijdragen van de gemeente. Via de vertegenwoordigers in besturen zal dit standpunt met klem worden uitgedragen.

ontwerp begroting GR 2020

ontwerp begroting GR 2019

Belastingen
De aanpassing van de belastingen en rechten is gelijk aan het door het Centraal Economisch Planbureau geraamde inflatiepercentage. Het percentage geraamd in het Centraal Economisch Plan (CEP) 2019 bedraagt voor 2020 1,4% (geharmoniseerde consumentenprijsindex).

1,4%

2,3%

Rekenrente
Het werken met een vaste rekenrente is met ingang van 2017 volgens het nieuwe BBV niet meer toegestaan. De omslagrente voor 2019 bedraagt na berekening net als in 2019 1 %.

1%

1%

Algemene uitkering
De algemene uitkering ramen wij in de begroting volgens de  meicirculaire.

 Meicirculaire 2019

Meicirculaire 2018

Toezichtregime

Het belangrijkste uitgangspunt voor de begroting en ook het belangrijkste criterium voor het toezicht van de provincie is het “structureel en reëel evenwicht”. Structureel evenwicht houdt in dat de structurele lasten door structurele baten en de incidentele lasten door incidentele baten worden gedekt. Reëel evenwicht wil zeggen dat de wijze waarop het saldo tot stand komt een realistische grondslag heeft. Zo moeten bijvoorbeeld de taakstellingen en bezuinigingen in de begroting concreet zijn uitgewerkt en de haalbaarheid ervan aannemelijk zijn.
Het evenwicht moet in beginsel al bereikt zijn in het begrotingsjaar. Als dat niet het geval is moet de gemeente kunnen aantonen dat dit evenwicht uiterlijk in 2023 bereikt wordt.

We kennen twee typen toezicht: repressief en preventief toezicht. Uit de Gemeentewet blijkt dat repressief toezicht regel is en preventief toezicht uitzondering. Repressief toezicht is toezicht achteraf, hiermee kan de uitvoering van besluiten van de gemeenteraad niet worden belemmerd. Bij preventief toezicht is dit wel het geval. De toezichthouder moet dan de begrotingswijzigingen vooraf goedkeuren.

In het kader van financieel toezicht op gemeenten streeft de provincie naar een situatie van het nemen van verantwoordelijkheid door de gemeenten voor het financieel resultaat ( inclusief opgenomen bezuinigingsmaatregelen) en de financiële positie. Als dat een goede invulling krijgt treedt de provincie meer terug.

ga terug