Begroting 2020

Inleiding

Begroting 2020 Koers houden en keuzes maken voor een sterk en duurzaam Voorschoten

Het college van Voorschoten is nu een jaar aan de slag met het collegeakkoord Duurzaam Vooruitstrevend. Tijdens dit jaar is een start gemaakt met het concretiseren en uitwerken van het coalitieakkoord. We hebben keuzes moeten maken in wat eerst te doen en wat op een later moment, omdat er weinig geld beschikbaar is om te investeren. Deze keuzes bieden perspectief voor de toekomst en scheppen duidelijkheid in waar we concreet mee aan de slag gaan. De voorliggende begroting is de financiële invulling en uitwerking van de integrale afwegingen en wensen vanuit de kadernota.

Voorschoten is en blijft een bruisend en groen dorp, met ruimte voor alle generaties. Het diverse aanbod van goede voorzieningen willen we behouden, maar dat kan alleen als we ze toekomstbestendig en betaalbaar organiseren. We willen dat Voorschoten een bestuurlijk zelfstandig dorp blijft, zodat we zelf (mede)regie voeren over de inrichting van ons dorp en het aanbod van voorzieningen.

Voorschoten staat voor een serie gemeentegrensoverschrijdende uitdagingen. De Rijksoverheid legt nieuwe taken op het bord van gemeenten, bijvoorbeeld in het kader van de Omgevingswet. Taken die uitgevoerd moeten worden, zonder dat deze volledig worden gecompenseerd. Dit vraagt om creatief denken met weinig middelen. Om deze uitdagingen het hoofd te bieden willen we meer regionaal gaan samenwerken en meer samenwerken met onze inwoners. Waar voorheen de samenwerking van de gemeente Voorschoten in de regio versnipperd was, kiest het college voor het verder vormgeven van hechtere samenwerking in de Leidse regio; dit zijn de gemeenten Oegstgeest, Zoeterwoude, Leiderdorp en Leiden. Als een andere schaal beter past bij het uitvoeren van een specifieke taak of opgave zullen we die schaal benutten. We hebben als college een routekaart (stappenplan) gemaakt om een actieve invulling te geven aan de keuze voor meer samenwerking in de Leidse regio.

Het afgelopen jaar zijn er veel onderwerpen uit het coalitieakkoord gestart en een aantal ook geëffectueerd. Via de onderstaande link kunt u dit bekijken.

https://www.voorschoten.nl/bestuur-voorschoten/college-van-burgemeester-en-wethouders_3940/

2020 concreter

Inkomsten en uitgaven van de gemeente in balans houden
Het college wil de balans tussen inkomsten en uitgaven behouden. We kiezen daarom, zoals ook in het coalitieakkoord verwoord, voor een strakke begrotingsdiscipline, waarbij onder meer de verhouding tussen baten en lasten centraal staat en actief wordt gewerkt aan het beheersbaar houden van de schulden. Ook versterken we de grip op financiële risico’s. De meerjarenbegroting 2020 is structureel sluitend en toont voor alle jaren positieve saldi. Het college wijst er echter op dat ondanks dit uitgangspunt voor de aankomende jaren voorzichtigheid is geboden in verband met onzekere ontwikkelingen die op onze gemeente afkomen. Een aantal van die ontwikkelingen zijn:

  • Invoering van de omgevingswet – Er zijn effecten van de invoering van het digitaal stelsel en de kosten daarvan. Deze zijn nog niet concreet.
  • Kosten binnen het sociaal domein – De tendens is op dit moment dat de kosten blijven stijgen.
  • Inkomsten vanuit het Rijk – De verdeling vanuit het gemeentefonds gaat veranderen. Het is op dit moment nog niet duidelijk wat de effecten daarvan zijn.
  • Klimaatopgave (duurzaamheid en noodzakelijke innovatie) – Dit is een grote opgave waar we de komende periode voor staan. Ook hiervan zijn de kosten nog niet concreet te maken op dit moment.
  • RES (Regionale Energie Strategie) – Voorschoten ontwikkelt de komende periode in regionaal verband in de regio Holland Rijnland een Regionale Energie Strategie (RES). Dit is een product waarin staat beschreven welke strategie Holland Rijnland als gebied hanteert om lokale en regionale energiedoelstellingen te bepalen en te behalen. De RES heeft een horizon van 2030 met een doorkijk naar 2050. Op deze wijze wordt duidelijk hoeveel elke regio bijdraagt aan het realiseren van de nationale klimaatdoelen. Deze gaat in ieder geval in op de thema’s duurzame energieopwekking (zon, wind en warmte) en duurzaam gebouwde omgeving.

Wat pakken we op in 2020?

Invoering Omgevingswet
Op 1 januari 2021 treedt de Omgevingswet in werking. Centraal in de wet staat de zorg voor een veilige, gezonde en duurzame leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit.
Met de komst van de Omgevingswet krijgt het college meer bevoegdheden bij de uitvoering van beleid en is de gemeenteraad nadrukkelijker belast met de hoofdlijnen en het toezicht op het beleidsproces. Deze wijziging is nodig om het bijvoorbeeld mogelijk te maken om binnen 8 weken een omgevingsvergunning te kunnen afgeven. Raad en college zullen daarvoor enkel op hoofdlijnen moeten sturen. In 2020 wordt dit voorbereid om het bij invoering mogelijk te maken.

Een bruisende economie
Een bruisend Voorschoten vraagt om een bruisende economie. Daarom blijven we werken aan een gezond vestigingsklimaat, meer ruimte voor ZZP’ers in nieuwbouw, een flexibele invulling van ruimte op bedrijventerreinen en minder beperkende en eenvoudiger regelgeving. De werkgelegenheid kan groeien, de winkelleegstand willen we minimaal houden. We stemmen vraag en aanbod op bedrijventerreinen op elkaar af voor behoud van werkgelegenheid.
Tenslotte bevorderen wij toerisme en recreatie, onder andere door samenwerking met LeidenMarketing en het realiseren van een eigen VVV-kantoor in Voorschoten.

Groen blijft groen
Nieuwe woningen bouwen we op plekken waar al gebouwd is.
We maaien minder en bewuster voor meer biodiversiteit: dus volop ruimte voor bloemen, planten en bijenpopulaties.
We bevorderen bewegen en buitenspelen. Containers bij flats zijn ondergronds gemaakt om het dumpen van afval tegen te gaan. We gaan natuurinclusief bouwen bevorderen (bijvoorbeeld groene daken of inbouw van mogelijkheden voor het maken van nesten voor vogels of vleermuizen).
In de Duivenvoordecorridor worden natuur- en landschapswaarden hersteld; de nieuwe woningen op Roosenhorst en Noortveer worden zorgvuldig ingepast.

Duurzaamheid en innovatie
Slimme oplossingen vragen niet alleen om creativiteit, maar ook om zorgvuldigheid. Door een goede samenwerking tussen inwoners, ondernemers en de gemeente wordt creativiteit gestimuleerd. Dit vraagt om een duidelijke visie, geduld en het vermogen om met elkaar samen te werken. Projecten die geld kosten koppelen we aan projecten die geld opleveren. Op die manier willen we Voorschoten sterker maken.

Verduurzaming van het (lokale) leefklimaat is voor ons een belangrijk speerpunt en dus willen wij ons goed voorbereiden op de toekomst. Hierin willen we steeds meer een beroep doen op zon- en windenergie. De komende periode zal de uitwerking hiervan nóg duidelijker vorm krijgen en zal er een concretiseringsslag worden gemaakt in acties en in tijd.
Een andere onzekerheid die gepaard gaat met financiële consequenties vormt de verzakkingsproblematiek. Er zijn delen van Voorschoten, zoals de Vlietwijk, waar de veenbodem relatief snel verzakt. Dat kan veel extra kosten met zich mee brengen in de vervanging van bijvoorbeeld wegen en de onderliggende riolering.

We streven naar een energieneutraal Voorschoten in 2030. Met wijkambassadeurs en kennisuitwisseling willen we verduurzamen van een eigen woning en/of bedrijfspand stimuleren. Ook willen we investeren in het aanjagen van verduurzaming. De Provincie heeft geluidsschermen langs de A4 beloofd, dit zal helpen in het voorkomen/terugdringen van overlast. We organiseren netwerkavonden waar we inwoners helpen met klimaatvraagstukken en verduurzaming. We verbeteren de kwaliteit van het sloot- en oppervlaktewater. Ook helpen wij steeds meer inwoners bij hun aanvraag voor het plaatsen van elektrische laadpalen.

Goede zorg en een vitale, toegankelijke samenleving
De samenleving vergrijst en vorig jaar signaleerden wij dat daardoor steeds meer inwoners een beroep doen op zorg. Om de zorg kwalitatief sterk en betaalbaar te houden, blijven we inzetten op het vroeg signaleren en het snel oplossen van problemen, zodat we later kostbare zorgtrajecten kunnen voorkomen. We willen een gezonde levensstijl promoten en het gebruik van de fiets stimuleren, zodat mensen langer vitaal blijven. Vanaf 1 januari 2020 staat er één brede welzijnsorganisatie. Voorschotenaren van 0 tot 100 jaar kunnen daarmee terecht bij één loket voor al hun zorg- en ondersteuningsvragen. Om onderwijsachterstanden bij kinderen tegen te gaan is beleid voor voor- en vroegschoolse educatie vastgesteld. Voorschoten heeft een aparte praktijkondersteuner Jeugd en Gezin voor alle kinderen en jongeren. Door meer regie te voeren bij Jeugdhulp, krijgen we meer grip op de kosten en krijgt de jeugd de ondersteuning die nodig is. We hebben nieuw beleid om inwoners met een laag inkomen te helpen.

Betere bereikbaarheid
Voorschoten moet goed bereikbaar zijn. We verstevigen de lobby voor een goede aanpak van de
doorstroming van het verkeer richting de A4. We werken daarom ook goed samen met Leiden en Leidschendam-Voorburg aan betere bereikbaarheid van de A4. We willen ook in eigen dorp de doorstroming van het verkeer en de verkeersveiligheid verbeteren. De Leidseweg-Noord krijgt een 30 kilometerzone. Er rijdt weer een bus tussen Voorschoten en Wassenaar.

Meer woningen voor starters en senioren
De woningmarkt in Voorschoten zit op slot. Ouderen wonen langer in het huis waar ze hun kinderen hebben grootgebracht, omdat er in Voorschoten nauwelijks aanbod is van geschikte seniorenwoningen. Ook is er behoefte aan starterswoningen. Wij gaan daarom voor 300 nieuwe woningen in vier jaar, voor elke generatie en elke portemonnee. Voorschotenaren krijgen voorrang bij toewijzing van een lokale sociale huurwoning. Er komt meer ruimte voor seniorenwoningen, zoals op buitenplaats Beresteijn. Belangrijke locaties die worden ontwikkeld zijn Intratuin, Segaar/Arsenaal, Strarrenburg 3 en diverse kleinere locaties. De gemeenteraad heeft de plannen voor Roosenhorst en Noortveer in de Duivenvoordecorridor goedgekeurd.

Dorpsdialogen en participatie
We zijn gestart met dorpsdialogen over onder andere bestuurlijke toekomst, subsidiestelsel en financiën.
We hebben ruim 20 burgerinitiatieven ondersteund. Een gezamenlijke taskforce van gemeente en inwoners gaat burgerparticipatie verder stimuleren en dorpsdialogen zullen ook in 2020 in Voorschoten plaatsvinden.

Tot slot
De begroting van Voorschoten laat meerjarig een positief beeld zien. Dit positieve beeld is goed, toch vraagt het wel om behoedzaam omgaan met dit positieve resultaat. Immers er liggen genoeg uitdagingen voor ons en er zijn nog de nodige (financiële) risico’s die vragen om scherpte en afwegingen. We zien mogelijkheden om incidenteel in 2020 op een aantal onderdelen een versnelling en intensivering aan te brengen, maar keuzes maken die van structurele aard zijn voor de meerjarenbegroting laten we (nog) achterwege totdat meer helderheid is over de eerder genoemde (autonome) ontwikkelingen waarvoor de financiële middelen naar de toekomst toe nog niet zeker zijn.

ga terug