Begroting 2020

P3 Economie

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

Wat gaan we daarvoor doen ?    

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

Belangrijkste ontwikkelingen 2020

Belangrijkste resultaten 2020

Op dit taakveld zijn geen beleidsmatige ontwikkelingen van toepassing

Toelichting

Inventarisatie van mogelijkheden multifunctioneel gebruik van locaties
Door slim om te gaan met beschikbare ruimte en het creëren van extra werklocaties kan het gebruik van bestaand vastgoed worden geoptimaliseerd. Er wordt meegewerkt aan de realisatie van bedrijfsmatig gebruik (inrichten van werkplekken) indien kansen zich voordoen en er mogelijkheden en risico’s zijn geïnventariseerd om werkplekken beschikbaar te stellen in gemeentelijk vastgoed.

x € 1.000
Lasten € 0
Baten € 0
Saldo € 0