Begroting 2020

P3 Economie

3.1 Economische ontwikkeling

Wat gaan we daarvoor doen ?    

3.1 Economische ontwikkeling

Belangrijkste ontwikkelingen 2020

Belangrijkste resultaten 2020

Economische vestigingsklimaat staat onder druk

Regionale bedrijventerreinenstrategie

Versterkt centrumgebied

Verduurzaming Dobbewijk

Strategie digitale bereikbaarheid

Toelichting

Economische vestigingsklimaat staat onder druk
Het economisch vestigingsklimaat in Voorschoten komt onder druk te staan door ontwikkelingen buiten Voorschoten (ontwikkeling van Leidsenhage en ontwikkeling van overige regionale centra).

Regionale bedrijventerreinenstrategie
Bij vaststelling van de Regionale Bedrijventerreinenstrategie ontstaat een beeld hoe binnen de regio (in samenhang) de verschillende bedrijventerreinen kunnen worden versterkt en waar nog mogelijkheden liggen voor nieuwe vestiging e.d. Het regionale doel van de bedrijventerreinenstrategie is dat er geen m2 bedrijventerreinen opgeofferd gaat worden ten koste van woningbouw.

Versterkt centrumgebied
Geruime tijd is er een trend gaande waarbij steeds meer aankopen online worden gedaan. Daarnaast ‘lekken’ bestedingen weg naar centra buiten Voorschoten (waaronder Leidsenhage, Den Haag, Leiden en Wassenaar). Deze bedreigingen kunnen zonder ingrijpen leiden tot leegstand en het wegvloeien van voorzieningen uit Voorschoten. Om deze bedreigingen het hoofd te bieden en Voorschoten vitaal te houden is samen met de Taskforce Dorpscentrum en de centrum ondernemersvereniging een beeldkwaliteitsplan opgesteld. Een plan waarin onder andere de beeldkwaliteit van terrasinrichtingen, groenvoorzieningen, verlichtingsarmaturen, uitstallingen en reclame-uitingen zijn vastgelegd. Het beeldkwaliteitsplan is erop gericht om het verblijfsklimaat te versterken en de verblijfsduur van bezoekers te verlengen. Met het uitvoeren van de maatregelen uit het beeldkwaliteitsplan creëren we een eenduidig kwalitatief hoogwaardig beeld dat aansluit bij het historische karakter van Voorschoten. Dit geeft het gebied een kenmerkende en eigen identiteit van Voorschoten waarmee het zich onderscheid in de regio.

Verduurzaming Dobbewijk
Om ondernemers te stimuleren te verduurzamen, de samenwerkingen op het gebied van duurzaamheid te versterken en het bereik te vergroten, is het belangrijk dat de gemeente investeert in duurzame maatregelen op het bedrijventerrein . Een van de investeringen is het vervolg op het pilotproject Energiek Dobbewijk. In het Energieakkoord Holland-Rijnland hebben 16 overheden afgesproken in 2050 30% energie te besparen en in 2025 2,5 TJ minder energie in de regio te gebruiken dan in 2014. Daarvoor wordt ook ingezet op energiebesparing op bedrijventerreinen.

Gemeente en regio hebben de Dobbewijk als één van de pilotprojecten geselecteerd. Het doel van het project is te komen tot concrete acties van bedrijven om energiebesparing en –opwekking op het bedrijventerrein Dobbewijk te realiseren en te komen tot afspraken tussen bedrijven, de Ondernemersvereniging, de gemeente en de omgevingsdienst over energiebesparing en -opwekking. Dit project loopt van oktober 2019 tot april 2020.

Strategie digitale bereikbaarheid
In 2020 wordt de status van de huidige internet-toegang en kwaliteit in Voorschoten in kaart gebracht. Het accent hierbij ligt op het centrum en het gebied rond het station. Daarna wordt bekeken of en welke verbeteringen noodzakelijk zijn.

x € 1.000
Lasten € -241
Baten € 0
Saldo € -241