Begroting 2020

P2 Verkeer en vervoer

Financiën

Tabel 11

Programma: P2 Verkeer en vervoer

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

( "-"= nadeel / "+"= voordeel ) bedragen x € 1.000

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2.1 Verkeer en vervoer

Baten

137

126

126

126

126

126

Lasten

-2.553

-3.149

-3.265

-3.497

-3.520

-3.531

Saldo

-2.416

-3.023

-3.139

-3.370

-3.394

-3.405

2.2 Parkeren

Baten

11

38

13

13

13

13

Lasten

-37

-106

-43

-41

-41

-41

Saldo

-26

-68

-30

-28

-28

-28

2.5 Openbaar vervoer

Baten

0

0

0

0

0

0

Lasten

-6

-6

-13

-13

-13

-13

Saldo

-6

-6

-13

-13

-13

-13

Totaal baten

148

164

139

139

139

139

Totaal lasten

-2.596

-3.261

-3.322

-3.550

-3.573

-3.585

Saldo van baten en lasten

-2.448

-3.097

-3.182

-3.411

-3.434

-3.445

Onttrekking reserves

0

229

262

416

416

416

Toevoeging reserves

0

0

0

0

0

0

Mutaties reserves

0

229

262

416

416

416

Geraamde resultaat

-2.448

-2.868

-2.921

-2.995

-3.018

-3.030

Toelichting op verschillen groter dan € 50.000 tussen de begroting 2019 en 2020

Taakveld 2.1

De grootste verschillen komen voort uit éénmalige maatregelen in 2019 of 2020. In de begroting 2020 is eenmalig budget van € 100.000 beschikbaar gesteld om de verlichting in de Voorstraat te vervangen daar waar nog gas-armaturen aanwezig zijn. In de voorziening openbare verlichting was onvoldoende budget aanwezig om deze vervanging te bekostigen. Daarom wordt deze maatregel gedekt door een onttrekking uit de reserve (Voordeel / Nadeel).
In de begroting 2020 is een bijdrage aan fietsenstalling De Vink geraamd €45.000 (Nadeel). Conform beheerplan is de dotatie aan de voorziening wegen voor het begrotingsjaar 2020 € 100.000 (Nadeel) hoger dan in het jaar 2019 (ingroeimodel dotatie).
Op de kapitaallasten worden verschillen van € 32.000 (Nadeel) hoofdzakelijk veroorzaakt door de Rijnlandroute €90.000 (Nadeel) en op het onderhoud van wegen €45.000 (Voordeel).
In de Voorjaarsnota 2019 is besloten om éénmalig € 60.000 te besteden aan maatregelen aan de Multatulilaan (Krimwijk) om de snelheid te beperken en de veiligheid te verbeteren. Omdat deze kosten incidenteel zijn wordt de begroting 2020 niet belast (Voordeel).
Andere voordelen in de begroting 2020 ten opzichte van de begroting 2019 hebben de volgende oorzaken: Voor de uitvoering van het Coalitieakkoord is in 2019 éénmalig € 70.000 toegekend (Voordeel). In de Kadernota 2019 is éénmalig toegekend € 10.000 (Voordeel) voor een parkeeronderzoek centrum en € 25.000 (Voordeel) voor een verkeersonderzoek rotonde.  
In 2019 vindt een éénmalige onttrekking € 40.000 uit de reserve plaats voor de Valkewegbruggen (Voordeel /Nadeel).